Sídlo firmy BRT servis

Sídlo firmy BRT servis

 

Urbanistická koncepce "před domem zahrada, za domem vstupní dvůr" je založená na logickém umístění showroomu s prosklenním do ulice a patrové ortogonální části zázemí v zadní části pozemku. Showroom je "galerií" vystavující měřící přístroje firmy Wenzel s pohledem do zahrady nikoliv na zaparkovaná vozidla.

Navrhovaný objekt bude v rozvojovém území patřit mezi nejdrobnější, proto má stavba ve výrazu velké měřítko, aby se vyrovnala sousedním velkým objemům. Hmota je tvarována jednoduše, perforována minimálním počtem velkých otvorů. Showroom s vyšší světlou výškou a střešní atikou nepůsobí jako přístavba vyšší části, ale má dotvořit představu vizuálně kompaktního objektu než domu s přístavbou a okny.

Úloha je o hlednání ortogonálního racionálního systému v atypickém půdorysu. Vstupní hala je srdcem domu, do kterého vedou všechny důležité tepny.

Materiál z režných betonových tvárnic je volen z hlediska životnosti, nízkonákladovosti a industriálnímu charakteru. Užití materiálu vně i uvnitř propojuje více interiér s exteriérem.

Objekt je obklopen stromy, které zkvalitňují okolní prostředí a jejich vržený stín také změkčuje přísnost stavby. Cílem není pouze navrhnout kvalitní dům, ale definovat celkově kvalitní prostředí, což v prostředí rozvojových území platí dvojnásob.

Zahradní pavilon Ďáblice

Zahradní pavilon Ďáblice

Cílem návrhu je zastavět proluku v nejvyšší možné míře tak, aby nabídla škole maximum kvalitních univerzálních prostorů, které lze primárně využívat jako odborné učebny nebo v reakci na demografický vývoj také jako kmenové učebny. Vybrané odborné učebny nabízí volnočasové využití pro veřejnost v době mimoškolní. 
Okna ve štítové stěně souseda jsou východiskem pro koncepci „domu zdi“ přízemního budovy s plochou střechou ze strany ulice Na Terasách s minimem oken. Samotná zeď kamenobetonová je inspirována ohradními zdmi v řešené lokalitě. Pevný kamenobetonový sokl,  zakořeněný do svahu zahrady s mohutnou uliční zdí jsou „lůžkem“ pro dřevěný zahradní pavilon. Pavilon s plochou travnatou střechou je tak umístěný za uliční zdí. 
Sokl budovy umístěný z pohledu ulice pod úrovní terénu pomáhá v zahradě vyrovnat svahem fragmentovaný terén, část rostlého terénu stavba využívá jako zpevněné venkovní hlediště. Navrhovaný objem je také odsazen od východní štítové stěny sousedního objektu, je zde navržen průjezd, který nabízí vazbu ulice Na Terase a pavilonem/školní zahradou jako důležitý motiv otevřenosti veřejné budovy.
Svah umožnuje přímé spojení obou podlaží na terén.
Otevřený dům z přírodních materiálů má nejen propojovat interiér a exteriér, otevřeností a exteriérovými materiály má opticky zvětšovat malý školní dvůr. Horizontální kompozice domu opticky snižuje výšku domu. 
Těžký sokl domu s amfiteátrem a ponechaným svahem nově vymezuje dvůr zahrady, který zatahuje do vstupní haly.  
Dřevěná nosná k-ce pavilonu s přesahem střechy vytvářejí krytý venkovní prostor a vhodně doplňuje plochu dvora se zahradou. 
Koncepce nabízí alternativní výukové prostory – amfiteátr, široký průjezd venku a uvnitř vstupní hala se schody.  
Symetrické stavby škol a stodol jsou vzorem dispozice nové budovy.   
Výraz domu má být nadčasový a má v místě působit samozřejmě. 
 

Pavilon 3.LF UK

Pavilon 3.LF UK

Řešený pozemek je součástí velkého areálu Státního zdravotního ústavu (SZU), který byl založen ve 30.letech 20. století ve formě pavilonů v zahradě s max. výškou 3.np. Tuto strukturu doplnuje pozdější dvojice panelových výškových domů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (8.np) a děkanátu 3.LF UK (6.np), která se staly dominantami areálu.  

Východiska pro koncepci jsou: respekt k původní výškové regulaci areálu v kombinaci s max. možnou zastavěností pozemku a úzké propojení s budovou A se zachování solitérnosti obou budov. Úloha je také příležitostí zkvalitnit stávající venkovní prostor před budovou A – parkující auta umístit pod zem a navrhnout společné vstupní nádvoří, do kterého budou orientovány vstupy obou budov a naplnit tak ambiciózní cíl - vytvoření přehledného a hodnotného školního kampusu. 

Budova je novou vrstvou v areálu, která přebírá od předchozích vrstev solitérnost a velkorysost. Z původní vrstvy si bere formu soklu, výšku římsy a drobnější detail fasády a z nové vrstvy prosklené pojetí fasád s větší propojeností domu do zahrady. 

Nová budova v podobě placatého kvádru o třech nadzemních podlažích přenese zastavěnou plochu zahrady na střechu v podobě velké střešní zahrady se stromy a vznikne tak druhý venkovní prostor společný pro obě budovy.

Skoro polovina objemu bude ukryta ve třech podzemních podlažní v podobě laboratoří, jídelny, zvěřince, technických provozů a podzemních garážích. Na přízemí se budou nacházet výukové prostory a blok studijního oddělení, tedy prostory využívané také uživateli budovy A. Každé patro obsadí jeden ústav - ústav fyziologie je na 2.np a ústav patologické fyziologie je ve 3.np. Na každém podlaží jsou provozy uspořádány v blocích - učebny u schodiště, pracovny na bocích a výzkumné laboratoře s okny na sever. Placatost objemu zkracuje cestu do venkovních prostorů (z 2.np na nádvoří a z 3.np na střechu). Spojení s venkovními prostory je hodnotou užívání.

Budova je koncipována jako samostatný solitér, ale ve skutečnosti je významně propojena s budovou A ve třech úrovních a společně se vstupním nádvořím vytvářejí nový školní kampus. Tři úrovně propojení budov jsou: polosuterénní podlaží jídelny a navazujících podzemních garáží je přístupné přímou podzemní chodbou s budovou A, přízemní průhledy vytvářející trojúhelník propojení mezi budovami a vstupním nádvořím, v úrovni střešní zahrady je navržena lávka do budovy A. Na úrovni terénu je mezi budovami důležitý průchod, který potvrzuje solitérnost budov.

Budova je pojata jako novodobý pavilon vzdělání s důstojným vnitřním prostředím, které má být inspirativní a pomáhat vytvářet kvalitní komunitu špičkových odborníků.

Škola Podbělohorská

Škola Podbělohorská

Přístavba je rozdělená do dvou pavilonů zakořeněných do ukryté podnože, která propojuje novou část s historickou školou. Podnož je součástí přirozeného svahu a umožnuje ukrýt velké množství provozů pod zem, což vede ke zmenšení nadzemních objemů. Pavilony urbanisticky i hmotově navazují na solitérní strukturu okolního zahradního města a na stavební čáry staré školy. Architektonicky pavilony vytvářejí formu současné činžovní vily a uspořádáním oken a návrhem soklu volně navazují na renesanční palácovitost staré školy. Tento soulad s okolím považujeme za důležitý s ohledem na zachování charakteru zahradní školy, byť budovy škol jsou často pajaty jako dominanty v území města. 
Návrh využívá svahování pozemku a nabízí většinu podlaží přímo propojené se zahradou, což rozšířuje možnosti pobytů žáků na zahradě.    
Nová zastavěnost pozemku pavilony a staré školy je 18,5% oproti stávajícím 15,5%. 
Venkovní sportovní hřiště je navrženo na střeše krytých parkovacích stání místo dnešní stavby ultramalé tělocvičny s využitím stávajícího vjezdu ve vzdálenější poloze oproti školce. Velikost hřiště je stejná jako stávající. Hrací prvky na zahradě budou zachovány případně přemístěny. 
Náplň a uspořádání funkcí v podnoži jako je dvorana, aula, tělocvična a výtvarný atelier nabízí příležitost vytvořit z budovy v mimoškolní době místní komunitní centrum, ve kterém mohou být pořádány nejrůznější společenské, sportovní a kulturní akce pro veřejnost. Různorodá nabídka nových možností pro místní obyvatele je vhodným přístupem k prosazení tohoto rozvojového záměru.   
 

Uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Navrhujeme vzorovou rekonstrukci historických budov školy z roku 1924, její rekonstrukce je součástí „sociální stabilizace“ jako dlouhodobě důležité hodnoty života města. K domu má vztah několik generací. Je důležité jej zachránit. Nevyhovující stropy budou konstrukčně zesíleny případně nahrazeny novými. Pozdější přístavby včetně tělocvičny jsou nahrazeny novou kompaktní budovou koncipovanou jako velkorysý připojovací modul staré školy s centrální prostorem a aulou, společně vytvářející jednotný provozně propojený celek se dvěma dvory. Srovnání stávajícího dvoru do roviny dochází k zpřístupnění a osvětlení provozů v 1.PP historické školy, což umožnuje jejich efektivnější využití. Ve druhém dvoře nové přístavby je částečně ponechán svah se stromy ve formě kopce.  Sportovní blok má samostatný provoz i vstup s možností zamezení průchodu do provozu školy dle požadavku zadání. Nová budova s rafinovanou kreativitou keramického obkladu má osvětlit funkci budovy.
Na pozemku školy je navržena územní rezerva pro budoucí využití.

Rekonstrukce budov FFUK

Rekonstrukce budov FFUK

Dva osobité historické domy na výjimečném místě v historickém centru Prahy ukrývají mnoho prostorů různých měřítek a charakterů. Úkolem je tyto prostory propojit do jednoho živého celku a poskytnout k užívání přední české univerzitě. Karlova univerzita je typickým městotvorným subjektem, který městem prorůstá, obohacuje ho a doplňuje. Zvláště v tak výjimečné pozici u budoucího městského bulváru.
Filozofická fakulta by měla být jedním z hlavních účastníků ve veřejném životě a proto je nezbytně nutné, aby i budova takové instituce byla obrácená směrem k polis a neuzavírala se do sebe. Proto je hlavním mottem návrhu otevřenost. Ta je důležitá nejen u budovy školy ale i v jejím fungování a proto věříme, že nová dostavba by měla reflektovat soudobé směřování Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu otevíráme parter domu kavárnou - bufetem a knihovnou. Lehká střešní nástavba se vzdušným pronajímatelným sálem vztahuje novou budovu instituce k městu a jeho dominantám.
Ctíme stávající tvarové a hmotové rozdělení budov a jejich dvorů. Hlavním tématem návrhu je zachování a navázání na uliční velkorysost a malebné dvorní drobné měřítko. Ke stávajícím vrstvám klasicismu a funkcionalismu, přidáváme novou formálně odlišnou vrstvu v principu přidávání, vrstvení, adice. Nové zásahy mají respektovat původní budovy, jsou pouze doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Nové zásahy analogicky přebírají velkorysost, rovnováhu, přirozenost a účelnost historické architektury a přispívají tak k lepšímu prostorovému a provoznímu sjednocení souboru.

Letní kino v Chrudimi

Letní kino v Chrudimi

Škola Praha - Ďáblice

Škola Praha - Ďáblice

Budovy škol v původní drobné zástavbě obcí tvoří často dominanty v území. Je tomu tak i ve starých Ďáblicích. Škola dominuje výškou a velikostí hmoty na nejvyšším místě návsi. S razantním rozvojem obcí se zvětšují školní zařízení nebo se improvizuje. S improvizací měli ďábličtí v 70. a 80. letech bohaté zkušenosti, školy se stavěly spíše na sídlištích. Až v roce 1999 se zrealizoval projekt rozšíření školy se zastropeným dvorem v koncepci oddělených stupňů v památkové zóně historického jádra obce.
Poměrně záhy však nová kapacita opět nevyhovovala. Nový požadavek 4 kmenových učeben byl v průběhu projektování navýšen o rekonstrukci školy s vytvořením 2 nových učeben.

Dostavba školy s novým hlavním vstupem a nástřešní letní učebnou vně uzavírá a uvnitř propojuje původní školní blok. Umístěním objektu v tradičním principu, kdy budovy úspěšně oddělují soukromý prostor od veřejného, vzniká veřejný rynek využívaný pro školní akce.

Vnitřní provozní propojení výrazně zvyšuje komfort užívání. Nová dostavba a rozšíření školy z roku 1999 vytváří drobným architektonickým pojetím a vnitřním vybavením jeden architektonický celek. Druhým celkem v bloku budov je původní majestátní budova staré školy. Prosvětlení, zpřehlednění a vložení nových oddychových koutů v přistavovaných částech doplňuje velkorysost a krásu obnovených prostorů staré budovy a spoluvytváří přátelské prostředí. Dvorana v přízemí s jídelnou a malým atriem jako “vzpomínkou na původní dvůr” je centrálním prostorem školy, kde se můžou všichni sejít.

Škola Smíchov

Škola Smíchov

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity. Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje.
Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám. Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti. Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.
Nová smíchovská škola je soudobou otevřenou stavbou s potenciálem iniciovat veřejné aktivity nad rámec školní instituce. Škola se stane jádrem komunity nové čtvrti. Multifunkčnost a otevřenost budovy se propisuje do své formy.
Prostředí školy má být přehledné, přátelské a má bavit a inspirovat žáky i jejich učitele.
Doplňkové výukové prostory jsou různorodé a flexibilní a rozšiřují tak možnosti uživatelům.

Dům venkovského stavení Dobřejovice

Dům venkovského stavení Dobřejovice

Statek se nachází v obci Dobřejovice nedaleko Prahy na hlavní silnici směrem do Čestlic. Projekt řeší úpravu celého statku a návrh rodinného  domu na místě stávajících kůlen. Kůlny o velikosti 9 x 6 m, slouží nyní jako stodola, sklad a kurník. Průzkumem bylo zjištěno, že není možné stávající kůlny adaptovat  na bydlení.
Novými vraty je dvůr oddělen od hlavní silnice. Velká zahrada bude nově propojena s dvorem přes stodolu, ve které se uvažuje zřízení domácí dílny. Na velkou zahradu bude přestěhován kurník a hospodářské zázemí.
Nový domek je navržen téměř v místech stávajících kůlen, je více odtažen od boční uličky, tedy blíže ke dvoru. V rámci statku je umístěn tak, aby přirozeně doplnil již stávající objekty.
Hlavním principem domu je atrium na jihu, k němuž se stáčí a otevírá celý dům. Od ulice je atrium odděleno zdí. Hmotu domu tvoří dvě části s pultovou střechou, které vymezují atrium. Větší a vyšší část se světlíkem do koupelny má taškovou krytinu, na nižší části je uvažována ozeleněná střecha, která se uplatní v pohledu z atria i z ulice.
V přízemí jsou umístěny vstupní, společenské prostory a nutné zázemí. Vstup je   ze severu a je orientován do dvora na přímé cestě od vrat. Obytnou kuchyň a velký pokoj lze spojovat přes krček s krbovou lavicí. Velký pokoj je francouzským oknem otevřen do atria, které je venkovní obytnou místností. Prkenná paluba v horní části atria je přístupná i z kuchyně. Z obytné kuchyně je přístupný malý pokoj, který může být pokojem pro hosta, jídelnou, pracovnou či komorou. Sklep je přístupný z atria. Jižním oknem v patře přichází sluneční paprsky prostorem schodiště až do vstupní haly na severu. Dvě ložnice v patře jsou orientovány okny do vlastní zahrady.
Nosné zdi jsou vyzděny z cihelných tvárnic. Nosníky stropů a krokve jsou z kulatiny.a uplatňují se pohledově v  interieru i exterieru. Podlahy v přízemí jsou lité, v patře prkenné. Okna jsou dřevěná. V hale, na schodišti  a ve velkém pokoji v přízemí je navrženo pevné zasklení. Dům je omítaný lehce hrubou omítkou v pískově hnědém přírodním tónu.

Vila Praha - východ

Vila Praha - východ

Pozemek se nachází v horní části obce nedaleko nově plánovaného centra na speciální rohové parcele. Hodnota pozemku neopravidelného pětiúhelníkového tvaru o rozloze 1464 m2 svažující se v podélném směru k severu spočívá v jeho obklopení přírodním parkem s upravenými stezkami v nivním údolí Botiče a Pitkovického potoka.

Dům zakončuje ulici a je přirozeně zasazen do terénu na pozemku tak, aby využil možnosti svahu, výhledu na okolní přírodu a umožnil tak bezprostřední kontakt obytných prostor se zahradou při zachování míry soukromí, reagoval na vymezení veřejných a soukromých ploch navrženým urbanismem a vhodně se napojil na přístupovou komunikaci. To vše při vhodné orientaci navrženého domu ke světovým stranám. Tyto velmi obecné teorie vedly k návrhu zalomeného domu s rovinnou terasou.  Dům je zasazen kolmo do svahu a větší část objemu suterénu je ukryta pod zemí a dům tak působí menší. Rovinná pobytová zahrada je vytvořená vytěženou zeminou na pozemku. Přístupová rampa s kamennými schody vede na vydlážděnou plochu se stromem, kde je hlavní vstup vedle garáže. Prostory na vstupním podlaží jsou přisvětlené z různých směrů, aby atmosféra na tomto podlaží nebyla sklepní. Velké okno na schodech vztahuje dům k ulici. Schodištová hala s lávkami ve středu domu spojuje podlaží, distribuje světlo a rozděluje každé podlaží na jednotlivé funkční části.

Rekonstrukce chalupy v jižních Čechách

Rekonstrukce chalupy v jižních Čechách

Přestavba domu se nachází na samotě u lesa a rybníka v krajině jižních Čech. Dům původně sloužil jako zděný pilířový dřevník hospodářského stavení hájovny. V 70. letech byl přestavěn na rekreační chatu. Zadáním bylo zvětšení chaty a zvýšení jejího uživatelského standardu. Síla úžasného výhledu na hladinu rybníka ovlivnila tvar přístavby s pootočeným štítem a velkým oknem. Okno je nekonečně měnícím se obrazem a příroda jeho malířem. Mírné zalomení domu navazuje na zakřivení cesty. Zvětšená velikost domu umožnuje společné setkání početné rodiny majitele.  

Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly

Jedinečný dům architekta Josefa Gočára v sobě snoubí vnější racionální formu z režného zdiva a bohatou vnitřní formu v dekorativním stylu art deco. Srdcem domu je přednáškový sál (s předsálím), umístěný v těžišti přízemního podlaží a orientovaný do malého náměstí před domem.

Zadáním je rekonstrukce stávajících prostorů knihovny Antonína Švehly umístěné v tomto domě.

Původní dispoziční trojtrakt s kancelářemi a chodbou uprostřed je pojednán jako ucelený prostor se středním „nábytkovým traktem“ velkorysého měřítka. Ten bude hrdým opozitem velkému okennímu systému. Střední trakt sloupového rastru spojuje i rozděluje hlavní prostory knihovny a je obložen z ušlechtilé dubové spárovky zakládající pocit tepla a navazující na Gočárovy dřevěné obklady v přednáškovém sálu. Do středního traktu je přesunut výdejní pult s panoramatickým výhledem, sklad, který odděluje tichou studovnu od rušného hlavního sálu a šatní skřínky u vstupu. V běžném provozu jsou vytvořené 3 základní prostory pro návštěvníky knihovny – tichá studovna s regály časopisů, měkké sezení s kávovarem u vstupu a neformální kout s kobercem a sedacími pytli, který je možné oddělit závěsem pro setkání dětí či workshopy. Hlavní sál je možné uspořádat také pro přednášky s kapacitou 90 osob a pro výstavy.

Knihovna Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK na Praze 1

Knihovna Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK na Praze 1

Knihovna je umístěna v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí postavené ve 20.letech 20.století v historizujícím novorenesančním stylu. Stavba je vyznačuje velkorysým měřítkem vnitřních prostorů a kvalitním řemeslným zpracováním. Knihovna je místnost na 3.np o velikosti 9,3 x 6,8 m a výšky 4 m, na kterou navazuje studovna v arkýři s výhledem na Pražský hrad ( cca 5,2 x 4,7 m ). V původní knihovně byly po celé ploše rozmístěné typové plechové regály vojenské barvy do výše 2,1 m. Mezi regály bylo pracoviště knihovnice a kopírka. Prostor připomínal spíše temný depozitář než knihovnu. Studovna byla od knihovny oddělena příčkou a policovou stěnou. Vypadala jako sklad nábytku. Povrch podlah tvořilo PVC položené na původních parketách.  

Koncept návrhu

Základním konceptem bylo navrátit prostoru jeho velkorysost a měřítko, vpustit do něho světlo a vytvořit vhodné uklidňující místo pro studium při omezeném rozpočtu. Interiér je řešen moderními soudobými prostředky se snahou, aby výsledné působení bylo v souladu s vnitřními prostory stávající budovy.

Prostorově je knihovna se studovnou řešena jako jeden společný prostor, který je rozdělen skleněnými příčkami na tři provozní části: studovnu, depozitář s výdejem knih a vstupní-počítačovou místnost. Do knihovny je ponechán pouze jeden vstup z veřejné chodby.

Uvolnění prostoru bylo uskutečněno sesazením stávajících regálů depozitáře do dvou úrovní. Toto řešení vedle prostorových výhod zvětšilo objem depozitáře o 15 %. Dvouúrovňový blok depozitáře je umístěn v rohu místnosti u střední zdi, aby nejcennější místa u vstupu a oken zůstala na celou výšku místnosti.

K depozitáři patří pracoviště knihovnice, pracoviště služby vydávající knihy a čtecí kout. Pracoviště knihovnice je umístěno u okna v návaznosti na depozitář. Stůl služby je ve středu knihovny s ohledem na kontrolu prostoru. Depozitář je vytvořen ze stávajících plechových regálů doplněných novým blokem dřevěného regálu u vstupu, ocelovými schody a ochozem. Původní plechové regály jsou svojí konstrukcí praktické a byly využity v celém rozsahu. Ochoz je podporován dřevěnými deskami do kterých jsou osazeny stávající skříně. Podlaha depozitáře a schody jsou provedeny z žebrovaného plechu. Výplň zábradlí ochozu tvoří tahokov o stejném rozměru otvorů jako žebrování plechu. Plechové madlo zábradlí je navrženo jako čtecí pult.

Počítačová místnost může být využívána nezávisle na knihovně. Jsou zde umístěny čtyři počítačové pracoviště. Součástí nového dřevěného bloku depozitáře je kartotéka, katalogový počítač a šatní skřínky.

V arkýři je obnovena studovna. Je zařízena velkým dubovým stolem ( 2,15 x 2,4 m ) s osmi studijními místy a dvěmi křesílky u oken. Na výšku oken jsou mezi okna umístěny dřevěné příruční knihovny, které jsou doplněny typovým hliníkovým žebříkem. V hlavním prostoru jsou přeosazeny stávající zářivková svítidla, tak, aby byla podpořena jednota celého prostoru a vestavba definována jako kompozičně vložená část. Stůl ve studovně je osvětlen jedním závěsným svítidlem, příruční knihovny jsou přisvětleny bodově.

Upravované prostory jsou nově vymalovány odstínem do žluta. Stávající parkety jsou přebroušeny a opatřeny lakem.

Dům s ordinací v Jablonném nad Orlicí

Dům s ordinací v Jablonném nad Orlicí

Novostavba je osazena na západní straně, na hraně pozemku z důvodu zachování velké zahrady a využívá terénního zlomu. K silnici v přízemí je orientována ordinace s dílčími provozy a do zahrady v patře je orientován byt. Horní podlaží reaguje na svah terénu ustoupením od silnice.
Dům je navržen na půdorysu úzkého obdélníku zabírajícím téměř celou šíři pozemku.  Dům je umístěn co nejblíže  k silnici s ohledem na parkování a chodník,  tak aby hloubka zářezu do terénu nepůsobila rušivě a bylo minimalizováno množství vykopané zeminy. Základním konceptem domu je vytvoření cihelné schránky, do které je na východní straně vložen samostatný objem bytu a na západní straně zasunut samostatný objem ordinace s provozem. Samostatné objemy jsou tvořeny dřevo-skleněnou stěnou a zelenou střechou. Horizontální hmotové členění domu, návrh zelených střech a navržený koncept dům osvobozuje a odlehčuje a dům je více zapojen do svého okolí.
Lékařská část se skládá z ambulance neurologie pracoviště rehabilitační sestry a bazénu.

Nástavba školy v Ďáblicích

Nástavba školy v Ďáblicích

Zadáním je vytvoření specializované učebny F/Ch s kabinetem v podkroví západního křídla dostavěného v devadesátých letech. Tento bariérový prostor je nyní využíván jako družina s nízkou světlou výškou (2,1 m k hambalku), střešními okny přehřívající prostor a komplikovaným požárním únikem. Střecha podkroví je spojena se střechou staré školy, ale nadezdívka s římsou výrazně navyšuje římsu staré školy. Napojení střech při nedodržení říms i z pohledu etapizace působí dosti cizorodým prvkem. Na jihu je střecha ukončena terasou s věží, ve které jsou uskladněné posilovací stroje. Věž převyšuje hřeben staré školy a nenabízí proporcionální ani symbolické zdůvodnění své existence. Na západní fasádě ve zvýšené nadezdívce jsou neesteticky umístěné VZT mříže.  Nový prostor splňující prostorové parametry je příležitostí k vytvoření autonomního podlaží s bezbariérovým výtahem, přirozenou požární únikovou cestou včetně skladovacího a hygienického zázemí..  

Koncept

Nová střešní nástavba má římsu a hřeben ve výškové návaznosti na starou školu. Její tvar je volně valbový s prosklením pouze v horní rovinně. Prosklení je opatřeno vnějšími stínícími roletami. Všechny křídla vyjma staré školy mají svojí střechu a jsou tak vizuálně oddělená oproti stávajícímu stavu.  Výdechy VZT k sousedovi jsou přesunuty z fasády  do nové valby.

Nemocnice Liberec

Nemocnice Liberec

VIZE

_MODERNÍ MĚSTSKÁ NEMOCNICE pevně zakořeněná v topografii na rozhraní kompaktního a zahradního města
_ otevřená struktura areálu je založená na KŘÍŽENÍ dvou OS: hrany kompaktního města a radiály spojující město s kopcem
_nové plochy PRÁZDNA a PLNA vytvářejí městskou strukturu v podobě nového náměstí, ulice a parku, doplněné o dvorky, plácek, uličku a vyhlídku
_KONTEXTUÁLNÍ struktura a měřítko nových domů volně navazují na původní myšlenku „pavilonové nemocnice v parku“  
_ 25 stávajících objektů je zredukováno na 7
_hlavní budova spojená v podzemí i nadzemí s pavilony umožní efektivní provoz

   1. ETAPA

_klidná budova „PALÁCE ZDRAVÍ“ reprezentující modernost, otevřenost a dlouhověkost má rušné NÁMĚSTÍ a klidný vnitřní DVŮR
_koncepce příjemného, PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ vnitřních i vnějších prostorů  
_flexibilita a přehlednost dispozice s jasnou komunikační páteří umožní dobrou orientaci
_na každém podlaží je navržená velká oddychová terasa pro personál a pacienty

Náměty MČ Prahy 13 pro metropolitní plán

Náměty MČ Prahy 13 pro metropolitní plán

STRATEGIE

Strategie má odpovědět:
Čím může být Praha 13?
Čím může zaujmout, aby se lidi rozhodli tady bydlet, žít a pracovat?
Čím může být výjimečná?
Co může nabídnout Velké Praze a co příměstské krajině?

5 TEZÍ PRO PRAHU 13

    MODERNÍ MĚSTO V PARKU OBKLOPENÉ PŘÍRODOU
Navázat na původní myšlenky modernistů, kvalitní návrh centrálního parku podpořit uceleným návrhem zeleně pro celé sídliště.
Krajina více prostoupí sídliště a nabídne nové možnosti a krajinná propojení do údolí Motolského potoka, na Dívčí hrady a do příměstské krajiny.
Cílem je nabídka různých lehko dostupných rekreačních ploch, aby se rozptýlila koncentrace obyvatel v Centrálním parku a Prokopským údolí.
Kvalitní propojení a nové možnosti hodnotné rekreace omezí tendence víkendového opouštění Prahy způsobující dopravní kolapsy.

    MODERNÍ MĚSTO NA OKRAJI PRAHY
Okraj města je výhodou protože v sobě ukrývá synergii výhod města i krajiny.
Obepínající pás příměstské krajiny s pásy pronikající do města jsou živou vodou obohacují město.
Příměstská krajina je příležitostí relaxace, sportu a ekologického zemědělství zvláště pro obyvatele okraje města.
Biofarmy na kraji měst přicházejí s nabídkou kvalitního ovoce, zeleniny i živočišných produktů pro obyvatele okraje města, zdejší úrodné pole jsou pro to ideální.

    MODERNÍ MĚSTO MNOHA FUNKCÍ
Původní víceméně monofunkční sídliště se doplní dostavbami mnoha funkcí zvláště na místech lokálních a městských center.
Podpořit špičkovou moderní architekturu jako novodobou vrstvu zastavění sídliště.
Nová administrativní a kulturní centra dotvoří nedokončené městské centrum v Nových Butovicích a sledují budování soběstačného města s menší závislostí na velké Praze. Jejich umístění a organizace musí sledovat cíl omezení automobilové dopravy.

    MODERNÍ MĚSTO PROPOJENÍ BEZ ÚZEMNÍCH BARIÉR
Stávající území bariéry je potřeba eliminovat.
Rozvadovskou spojkou dělené území na dvě části je nutno sešít.
Jakou podobu má mít Rozvadovská spojka při svém prodlužení a vstupu do města má to být dálnice, nemá se městu přizpůsobit do podoby městské komunikace se stromořadím a úrovňovým křížením?
Bariéry průmyslových areálů u Mototechny je nutné rozetnout propojkami území v okolí. Spojky budou území areálů vyživovat.
Nové obytné soubory nestavět jako bariéry v území, ale využít územní hodnoty propojek a blízkých cílů.

    MODERNÍ EKOLOGICKÉ MĚSTO PODPORUJÍCÍ CYKLODOPRAVU
Město ideálně posazené na náhorní terase s kontaktem do příměstské krajiny samo předurčuje k využívání cyklistické dopravy.
Stávající pěší a cyklistický okruh vnitrobloky se školy, školkami a hřišti je ideálním základem na který je dobré navazovat bohatou městskou sítí cest.
Stávající cyklotrasy Prokopským údolím doplnit novými cestami spojující blízké i daleké přírodní oblasti.
Milovníci kol se budou stěhovat do cykloráje na Praze 13!  

Vila Benešov

Vila Benešov

Pozemek protáhlého tvaru sousedí s hodnotnou vilou od architekta O.Novotného.
Novostavba je umístěna ve spodní části pozemku, v pocitovém těžišti, tak, aby nová i stará vila měly dostatečný prostor.
Základní koncepcí je tvar domu do písmene C s vytvořením intimního atria otevřeného do hlavní zahrady, koncepci dotváří hmotové řešení domu reagující na zvlněný terén, z hlavní obytné zahrady je dům s atriem jemně rozčleněn ve vazbě na terén, ze vstupní strany je dům naopak pevnější, razantněji osazený v terénu.
Atrium je chápáno jako intimní venkovní místnost - spojovací článek mezi zahradou a domem.
Dům je navržen s většinou prostorů na přízemí z důvodů jejich spojení se zahradou. Přízemí je navrženo jako velkorysé společenské podlaží včetně bazénu, pracovny a ložnicové části.
V patře jsou umístěny dva pokoje a koupelna. Okna patra jsou kryty dřevěnými posuvnými okenicemi, které v otevřené poloze sdružují okna do vodorovného pásu, který koresponduje s okny do obytného prostoru v přízemí. V suterénu je potřebné zázemí domu s garáží pro dvě auta. Jádrem domu je prostor jídelny – obytné haly, výjimečnost tohoto prostoru je zvýrazněna provedením stropu formou valené klenby a doplňkovým přirozeným osvětlením pod vrcholem klenby. Výška klenby umožňuje přisvětlení prostoru z horní části příčně do prostoru z východní a západní strany – do středu domu tak bude sluneční svit dopadat po celý den.
Svrchu prosklená vstupní hala navozuje pocit venkovního dvorku, hala přivádí světlo i do suterénu.
Betonový profilovaný strop výtvarně sjednocuje prostory domu a je navržen jako originální patent autorů.

Rodinný dům Černošice

Rodinný dům Černošice

Balkon kavárny Louvre v Praze

Balkon kavárny Louvre v Praze

spolupráce s J. Pleskotem

Dům v Mnichovicích

Dům v Mnichovicích

Ordinace s bytem v Táboře

Ordinace s bytem v Táboře

Dům ve Světicích

Dům ve Světicích

Včelí svět v Hulicích

Včelí svět v Hulicích

Obraz města Plzeň

Obraz města Plzeň

Radnice Ďáblice

Radnice Ďáblice

Rekonstrukce činžovní vily

Rekonstrukce činžovní vily

Polyfunkční dům U Kunratického lesa Polyfunkční dům U Kunratického lesa

Polyfunkční dům U Kunratického lesa

Promenáda pro JZM

Promenáda pro JZM

Krajská knihovna a galerie ve Zlíně

Krajská knihovna a galerie ve Zlíně

Vizerka Praha 6 Vizerka Praha 6

Vizerka Praha 6

Hendlův dvůr Praha 6

Hendlův dvůr Praha 6

Regenerace sídliště Větrník v Chrudimi

Regenerace sídliště Větrník v Chrudimi

Humanizace pražské magistrály

Humanizace pražské magistrály

Hotel Karlov v Benešově

Hotel Karlov v Benešově

Rozhledna na Javornické hůře Rozhledna na Javornické hůře

Rozhledna na Javornické hůře

Výtvarné objekty: Petr Nikl, Ondřej Smeykal, Milan Cais, Martin Janíček, Jaroslav Kořán

Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín

Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín

Celková koncepce a koordinace území: Ing.arch. Petr Hlaváček - atelier RUA

Půdní nástavby činžovního domu na Praze 2

Půdní nástavby činžovního domu na Praze 2

Návrh pracuje s koncepcí částečného zachování autentičnosti půdního prostoru ve smyslu otevřeného prostoru a v zachování konstrukčního a materiálového působení prostoru. Novým tvarem střechy si pomáhá zhodnotit kvalitu půdního prostoru. Zvýšení římsy do dvora a hřebene střechy umožňují výšky okolních domů.
Nástavba je řešena ocelovou konstrukcí střechy doplněnou zděnými konstrukcemi. V interiéru bytů se uplatňují ocelová konstrukce sloupků krovu, původní cihelné komíny bez omítek, hrubě omítané štítové zdi a nově vložené montované objemy zázemí.    
Byty jsou navrženy s ohledem na konstrukční a provozní jednoduchost. Na 5.np je navržena malá garzonka, na 6.np pak dva mezonetové byty, dvou a tří podlažní. Do dvora jsou u teras velkých bytů navrženy shrnovací dřevěné stěny.
Výtahová šachta je samostatnou konstrukcí předsunutou před původní lodžie. Zábradlí lodžií je ponechané původní. Nové schodiště do 6.np bude montované betonové, podstunice mají zapuštěné zrcátko dle původních kamenných stupňů.

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu na Praze 6

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu na Praze 6

Studie řeší rekonstrukci rodinného domu a přestavbu zahradního domku na garáž a místnost s krbem. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a vzrostlou zahradou. Vstup do domu a na pozemek je přemístěn na druhou stranu domu k zahradnímu domku, kde je navržena garáž. Nová vstupní i obytná veranda propojuje obytné přízemí se zahradou a otvírá je na jih; širokými schody je napojena na pobytovou část zahrady.
Novým hmotovým prvkem bude „věžová nárožní nástavba“ se sedlovou střechou na východní straně střechy, orientovaná k rozcestí ulic, levá část vikýře na východní fasádě bude odstraněna. Navržená nástavba není oddělena římsou, navazuje na fasádu a má charakter nárožní věže. Na západní části střechy bude stávající vikýř přestavěn a zúžen. Dalším výrazným prvkem je veranda, která bude z režného zdiva, stejně jako sokl domu.  Navržené nenáročné úpravy a jednoduché detaily mají domu vtisknout výraz městské vily a potlačit jeho stávající venkovský až sociální charakter. V přízemí vznikne otevřený obytný prostor propojený s kuchyní, orientovaný na jih do zahrady. Ve 2. podlaží vzniknou zbudováním nových příček 3 pokoje se samostatnými vchody a koupelna. Strop nad pokoji v 2. podlaží bude odstraněn, v pokojích bude prostor otevřen až ke hřebeni střechy; konstrukce krovu bude součástí interiéru.

Nízkoenergetický rodinný dům v Ivančicích

Nízkoenergetický rodinný dům v Ivančicích

Stavební program je rozdělen do dvou staveb – vlastní rodinný dům umístěný v přirozeném těžišti zahrady s ohledem na přístup na pozemek a dřevěný přístřešek pro dvě auta se zázemím u přístupové komunikace.
Základní koncepcí obytného domu je jednoduchý patrový kompaktní dům orientovaný podélně po vrstevnici na výhled do krajiny. Dům je osazen do zářezu ve svahu zahrady, toto osazení umožňuje vytvoření intimního prostředí před obytnými místnosti na jihu a u vstupu a zároveň vytváří pocit, že dům „vyrůstá“ ze zahrady a působí ve svahu přirozeně.
Před jižní stranou domu ve vazbě na obytné místnosti je navržena terasa s přírodním jezírkem, která je zastíněna pergolou doplňující hmotu domu.
U vstupu je navržen malý „trojúhelníkový dvorek“ vymezený opěrnou kamennou zdí. Na dvorek navazuje cesta od přístupové komunikace, která je vedena svahem přírodní formou doplněnou o stromy a keře. Mezi zářezy vstupu a terasy je navržena terénní vyvýšenina (v.cca1,3m), která zmírňuje plochy zářezů v terénu. Velikost plochy severní fasády je tvarem střechy a zapuštěním do svahu minimalizována.
Dispozice. Obytné místnosti podél jižní fasády v obou podlažích doplňují místnosti zázemí na opačné straně.

Venkovský dům v Řitce

Venkovský dům v Řitce

Statek  je jedním z původních domů na návsi. Přední část se štítem na náves byla obytná, v kolmém křídle byl chlívek a průjezdná stodola. Dům rozděluje pozemek na dvůr a zahradu.
Úprava pozemku: dvůr je vzhledem ke své orientaci na světové strany a náves nejzajímavějším venkovním místem, proto je do něj velkým francouzským oknem otevřen nový obytný prostor.  
Úprava domu: rozsah úprav je omezen na bývalé obytné stavení, prostor chléva  a na podkroví nad těmito částmi.
V přízemí je umístěn obytný prostor a pokoj orientovaný do zahrady. V místě bývalého chlívku je koupelna a vstupní prostory, napojené i na stodolu ( zahradu ). Schody jsou umístěny v těžišti domu v jasné návaznosti na ostatní prostory. Ve střední části obytného prostoru, kde je kuchyň s jídelnou je prostor otevřen až do podkroví a shrnovacím francouzským oknem do dvora.  Pracovní pult kuchyně je orientován do prostoru a na výhled do dvora. Z pokoje a koupelny jsou proražena okna do zahrady obdobných rozměrů jako stávající.
Příčky  v podkroví jsou skleněné, čímž je opticky otevřeno téměř celé podkroví a výrazně se uplatňuje čistá konstrukce krovu, vestavby patrových částí tak působí jako galerie. Prosklení navazuje na vazby krovu, za ním bude osazen závěs. Lávka bude provedena jako subtilní ocelová konstrukce. Uspořádáním prostoru, jeho propojování, materiálové odlišení nových  vložených částí, prosklení  -  celý dům uvolňuje, zpřehledňuje a vytváří dojem většího prostoru.

 

Rodinná vila v Kadani

Rodinná vila v Kadani

Dům je dvoupodlažní vilkou s dostatečnou zahradou kolem. Dům má výraznou orientaci na údolí řeky.
Hmota domu je vytvořena rozčleněným základním kvádrem. Rozčlenění je provedeno několika způsoby: a) půdorysným uskočením hmoty u vstupu, které je určitým reagováním na odbočení přístupové cesty, b) propojením domu na terasu, c) odlišným umístěním oken spodních a horních, d) okna v 2.np jsou navrženy až ke střeše, e) střecha je ukončena vystouplou jednoduchou římsou a působí ze spodních pohledů jako deska, f) ze zahrady má dům navržen sokl ze stříhaných zelených keřů.
Hlavním motivem domu je zakryté atrium. Atrium je dvoupodlažní prostor opticky propojující obě podlaží. Je shora osvětlen a vpouští do domu potřebné východní a jižní slunce. Atrium je těžiště domu – je to herna, jídelna, společenský salon i pracovna. Záměrem bylo při vstupu do domu resp.haly možnost vidět do krajiny. V domě se střídají velikosti prostorů tak, aby se opticky zvýraznily. Z ložnice rodičů je navrženo okno do atria, které umožňuje spojení s kuchyní a zároveň dělá ze stěny v atriu jakoby venkovní fasádu.

Prodejna obuvi na Praze 3

Prodejna obuvi na Praze 3

Základním konceptem je vytvoření otevřeného prodejního prostoru vymezeného světelnými regály opticky expadující prostor novými výkladci směrem do ulice. V prostoru jsou umístěny kovový prodejní pult, dřevěný stůl a lavice na přezouvání. Regály jsou vytvořeny z plechu tl.3 mm. V regálech jsou integrovány dveře do skladu. Prostor je osvětlen zavěšeným svítidly z kruhových úsporných žárovek Osram. Světlo je významný element posilující působení prostoru.
Předpokladem vytvoření velkého prodejního prostoru bylo vybourání střední dělící zdi

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Koncepce hřiště vychází ve z gotických  principů stavby hradů a opevněných tvrzí. Hřiště - hrad je definován jako uzavřená struktura s jasně čitelnými hranicemi, jednotlivé atrakce budou ukryty uvnitř a hrad bude vnímán z vnějších pohledů jen ve své siluetě.
Dětské hřiště je koncipováno jako tvrz s kruhovým opevněním, palisády, příkop, vstupní můstky, brány, palác, křídlo hradu….Čtyři brány hradu jsou rozmístěny pravidelně a jsou napojeny na stávající přirozeně vytvořené pěšiny přes louku.

Hudebně dramatická laboratoř JAMU v Brně

Hudebně dramatická laboratoř JAMU v Brně

Dům u Zvonu v Plzni

Dům u Zvonu v Plzni

Mezonetový byt ve vile v Šárce na Praze 6

Mezonetový byt ve vile v Šárce na Praze 6

Vila z 20.let 20.století v Šáreckém údolí je postavená po vzoru italských vil. Je to dvoupodlažní dům na soklu, částečně podsklepený s nízkým podkrovím. Dům v současné době slouží jako dvougenerační s možností rozšíření o jeden byt. Zadáním bylo ve stávající vile navrhnout samostatný byt s kuchyní a koupelnou s propojením stávajícího pokoje v přízemí s pokojem v patře.
Konceptem je optické zvětšení hlavního obytného prostoru, lehké schody do patra, moderní kuchyně na stupínku jako součást obytného prostoru. Navržený byt je o velikosti 2+kk nebo 3+kk.
Pro optické zvětšení prostoru je navrženo velké francouzské okno do zahrady a propojení do kuchyně. Kuchyň je oproti úrovni OP zvýšena o 35cm, aby se snížil parapet okna. Tímto opatřením se vedle pohledu do zahrady opticky rozšíří prostor kuchyně. Jednoduché otevřené schodiště je umístěno v prostoru tak, aby nebránilo stávajícímu a možnému budoucímu provozu bytu.

Vyhlídka pod Ottovou výšinou v Karlových Varech

Vyhlídka pod Ottovou výšinou v Karlových Varech

Na stávající kamenný sokl je navrženo masívní betonové zábradlí. Přírodním řešením, které je záměrně nevýrazné není odpoutávána pozornost od památného sloupu na výšině nad vyhlídkou, která bude tvořit spíše podnož. Návrh je doplněn zakřivenou lavicí v půlkruhové nice svahu.